Face Book LIKE

Tuesday, November 17, 2009

அன்னபூர்ணாஷ்டகம் (annapoorNAshtakam)

The original version of Annapoornashtakam by Adi Shankara, with meaning in English can be seen by clicking the following link :
Annapoornashtakam and songs
For the purpose of singing along the Shloka along with the melodious voice of Dr M.S.SUBBULAKSHMI, the same is being given down with meaning in English, taken from the site www.stutimandal.com:

nityānandakarī varābhayakarī saundaryaratnākarī
nirdhūtākhilaghorapāvanakarī pratyakṣamāheśvarī|
prāleyācalavaḿśapāvanakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||1
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps us with benevolence and support, Who removes fear with boon and bliss, Who showers beauty and gems, Who purifies the heavily harassed and tormented one, Who is Māheśvarī in the front of our eyes, and Who purified the lineage of Mountain Himālaya — gives me food as alms.||1||

nānāratnavicitrabhūṣaṇakarī hemāmbarāḍambarī
muktāhāravilambamāna vilasadvakṣojakumbhāntarī|
kāśmīrāgaruvāsitā rucikarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||2
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who endows various jewels and precious stones, Whose apparel is a white cloth, Who has breast-pots which are adorned by a long shining necklace of pearl, Who is scented in the woods of Kāśmīra, and Who endows interest — gives me food as alms.||2||

yogānandakarī ripukṣayakarī dharmārthaniṣṭhākarī
candrārkānalabhāsamānalaharī trailokyarakṣākarī|
sarvaiśvaryasamastavāñchitakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||3
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who endows the bliss of Yoga, Who endows the ill-health of enemy, Who endows interest in Dharma and Artha, Who has resplendence like the waves of the sun, the moon and the fire, Who protects the world, and Who endows all the desired worldly wishes — gives me food as alms.||3||

kailāsācalakandarālayakarī gaurī umā śańkarī
kaumārī nigamārthagocarakarī ońkārabījākṣarī|
mokṣadvārakapāṭapāṭanakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||4
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who makes the caves on the Mount Kailāśa as Her abode, Who is Gaurī, Umā, Śańkarī and Kaumārī, Who sheds light on the meaning of treatises, Who is the root-syllable of OM, and Who splits the door of mokṣa — gives me food as alms.||4||

dṛśyādṛśyavibhūtivāhanakarī brahmāṇḍabhāṇḍodarī
līlānāṭakasūtrabhedanakarī vijñānadīpāńkurī|
śrīviśveśamanaḥ prasādanakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||5
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who bears the existence of the seen and the unseen, Who stores the pot like universe in Her stomach, Who destroys the plot of sportive play (of the Ātman), Who blooms forth by the metaphysical sciences, and Who causes happiness to the mind of the Lord of the universe (Śiva) — gives me food as alms.||5||

urvī sarvajaneśvarī bhagavatī mātānnapūrṇeśvarī
veṇīnīlasamānakuntaladharī nityānnadāneśvarī|
sarvānandakarī sadāśubhakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||6
Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who is the earth, Who is ruler of all the humans, Who is the Goddess, Who is the Mother, Who fulfils our diet-needs, Who has a headress on cloud-like black braid of hairs, Who gives alms of food continuously, Who provides bliss to everyone, and Who always causes auspicion — give me alms.||6||

ādikṣāntasamastavarṇanakarī śambhostribhāvākarī
kāśmīrātrijaleśvarī trilaharī nityāńkurā śarvarī|
kāmākāńkṣakarī janodayakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||7
Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who describes everything from the beginning to the end, Who takes Śambhu into the three states, Who is the Goddess of Kāśmīra, Who is the ruler of the three worlds, Who is like the three waves, Who is the immortal sprout for the world, Who is present in every woman, Who incites the feeling of desire, and Who causes the rise of persons — give me alms.||7||

devī sarvavicitraratnaracitā dākṣāyaṇī sundarī
vāme svādupayodharā priyakarī saubhāgyamāheśvarī|
bhaktābhīṣṭakarī sadāśubhakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||8
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who is the Goddess, Who is adorned with various variegated precious stones, Who is the daughter of Dakṣa, Who is beautiful, Who has tasty porridge on Her left side, Who causes happiness, Who bestows good fate on everyone, Who grants the wish of the devotee, and Who is always auspicion causing — give me alms.||8||

candrārkānalakoṭikoṭisadṛśā candrāḿśubimbādharī
candrārkāgnisamānakuṇḍaladharī candrārkavarṇeśvarī|
mālāpustakapāśasāńkuśadharī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||9
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who is comparable to millions and millions of sun, moon and fire, Who holds the dewdrop reflections of moon on Her face, Who has ear-hoops resembling the sun, the moon and the fire, Who has a complexion of the sun and the moon [a mix], and Who holds a garland, a book, a whip, and a stick — give me alms.||9||

kṣatratrāṇakarī mahābhayakarī mātā kṛpāsāgarī
sākṣānmokṣakarī sadā śivakarī viśveśvarī śrīdharī|
dakṣākrandakarī nirāmayakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāḿ dehi kṛpāvalambanakarī mātānnapūrṇeśvarī||10
May Mother — Who is known as Annapūrṇā, Who is the ruler of Kāśī, Who helps with benevolence and support, Who absolves the warriors, Who causes immenses fearlessness, Who is the Divine Mother, Who is the ocean of compassion, Who liberates a soul right away, Who always causes auspicion. Who is the Ruler of the universe, Who possesses wealth, Who caused Dakṣa to cry, and Who causes dispassion — give me alms.||10||

annapūrṇe sadāpūrṇe śańkaraprāṇavallabhe
jñānavairāgyasiddhyarthaḿ bhikṣāḿ dehi ca pārvati|
mātā me pārvatī devī pitā devo maheśvaraḥ
bāndhavāḥ śivabhaktāśca svadeśo bhuvanatrayam||11
Oh!Annapūrnā, Who is always complete, Who is the dear one of Śańkara! O Pārvatī! Give me alms for the purpose of knowledge, renunciation, and attainment of perfection. My mother is Pārvatī, my father is Maheśvara (Śiva), my friends are the devotees of Śiva, and my motherland is the universe.||11||

(Poet: Ādi Śańkara Source:© Stutimandal 17 June 2006)
Now you may please have a look at ANNAPOORNASHTAKAM in TAMIL,gifted to me by The Supreme Mother on February 24 1990:
அன்ன பூர்ணாஷ்டகம்

ஆனந்தம் நிலையாக அபயகரம் வரமாக
அழகேநன் நகையாக அருளேதிரு முகமாக
ஆகாத பாவங்கள் அழிக்கின்ற உருவாக
ஆதிசிவன் வம்சம் தழைக்கின்ற திருவாக
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

நவரத்ன மாலையொளி நாற்புறமும் வீச
நவநிதியம் உனைநிதமும் நலமுடனே சூழ
காசிமுதல் கன்யா குமரியீ ரேகும்
கருணைமிகு அன்னையுன் அருட்பார்வை போதும்!
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

யோகத்தி லாழ்கின்ற யாகத்தில் நின்றும்
லோகத்தைக் காக்கின்ற வேகமே என்றும்
சோகத்தைத் தனியாக்கித் திருவீயும் நயனம்
சொர்க்கத்தை நிலவாக்கி ஒளிவீசும் வதனம்
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

கைலாய மலைவாழும் கெளரியே உமையே
கந்தனெனும் மணியீன்ற சங்கரனின் மனையே
ஓங்கார உருவே! ஒப்பற்ற பரமே !
ஒளிவீசும் மோக்ஷம் தருகின்ற தலமே !
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

அகக்கண்ணில் என்றுமுன் அழகான காட்சி
அகிலாண்ட கோடி ப்ரம்மாண்ட ஸாக்ஷி
அன்னையுன் லீலாவி நோதங்க ளென்னே!
அய்யன்விச் வேச்வரனின் அகங்கொண்ட தென்னே!
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

ஆதிமுதல் தெய்வமே! அருள்வண்ண அலையே!
அம்மையும் அப்பனாம் அருங்கருணைக் கடலே!
அகிலத்தைக் காக்கின்ற முக்கண்ணி, முதலே!
அருள்வீட்டை அடைகின்ற வழிகாட்டும் முகிலே!
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

அகிலத் துயிர்கட்கும் அன்னையே!உமையே!
அருள்பொங்கும் கடலே! அம்பிகை நீயே !
அன்னத்தில் அயனுடனே அமர்கின்ற வாணி!
அன்னதா னேச்வரீ! அபயகரம் தாநீ !
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

தேவியே! தயைபொங்கும் தாக்ஷாயணி நீயே!
பயோதரம் கைகொண்டு பக்தர்கட் கென்றும்
பாக்யங்கள் அருள்கின்ற பாகேச்வரி நீயே!
பங்கயம் உறைகின்ற பத்மாவதி நீயே !
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

ஒருகோடி சந்திரனின் ஒளிகொண்ட உருவம்,
ஒளிவீசும் சந்திரனின் பிறையணிந்து நிலவும்.
நிலவுகுண் டலமாகும்,நின்னபய கரத்தில்
மாலைபுத் தகம்பாசாங் குசம்நிலவி அருளும்
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!

கொடுமைகள் தனையழிக்கும் கோரமா காளீ
கருணையின் கடலாக வாழ்கின்ற தேவீ
ஆனந்த மயமாக அனவரதம் சிவனெண்ணும்
அன்புருவே! திருவே! தக்கனின் மகளே!
அழகான காசியில் வாழ்கின்ற பொருளே!
அருட்பிச்சை தனையீந்த அன்னையே அருளே!


அன்னம் அளித்திடும் அன்ன பூரணி
அந்த சங்கரன் இதயதேவி நீ
அறிவு ஞானவை ராக்யம் வேண்டிடும்
அடியவர்க் கருள் அன்னை பார்வதி,
அன்புத் தந்தைகை லாய நாதனின்
செம்பொற் கழலடிச் செல்வம் வேண்டினோம்
அம்மை யப்பனின் அருள் பெருகவே!
அகில லோகமும் அமைதி யுறுகவே !

(தொடக்கம்:24.02.1990 முடிவு:23.03.1990)

---கி.பாலாஜி


No comments: