Face Book LIKE

Monday, May 28, 2018

அன்பின் உருவம் அம்மா !
அன்பின் உருவம் அம்மா !
 அம்மா என்று சொல்லும்போது
அன்பைக் காண்கின்றேன்
அன்பின் உருவும் அவளின் உருவும்
ஒன்றென அறிகின்றேன்

அம்மா காட்டும் அன்புக் கென்றும்
காரணம் கிடையாது
அம்மா காட்டும் பரிவுக்கென்றும்
விலையே கிடையாது

அம்மா என்றொரு சொல்லின் சுகமோ
சொல்லில் அடங்காது
அம்மா என்பது ஆரம்பம் அது
என்றும் முடியாது

அன்னையின் கடனைத் தீர்க்க நினைப்பது
ஆபத்தே யாகும்
அன்னையின் நினைவு என்னும் நிழலில்
வாழ்வது வரமாகும்  --கி.பாலாஜி
13.05.2018

No comments: